Raad van Bestuur

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit 7 bestuurders, zijnde 6 niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerende bestuurder (CEO).

Liévin Van Overstraeten

Voorzitter, bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)

Liévin Van Overstraeten is licentiaat in de rechten (KULeuven 1982) en licentiaat management PUB (Vlerick 1983). Hij heeft een uitgebreide ervaring in bedrijfsleiding en -management, met name in de vastgoedsector, in sportcentra en in de houtbewerkingsindustrie, in België en in Roemenië.
Hij is gedelegeerd bestuurder van VOP nv, en bestuurder van Immovo nv, Sippelberg nv, Rolem Belgium nv, Cocky nv, Stichting Administratiekantoor Stavos, Stavos Luxembourg S.A., Burgerlijke Maatschap Van Overstraeten, Burgerlijke Maatschap BMVO 2014.

Eric Spiessens

Vice-Voorzitter, onafhankelijk bestuurder

Eric Spiessens is licentiaat sociologie (KULeuven), geaggregeerde van het secundair onderwijs, ingenieur sociale wetenschappen (KULeuven). Hij heeft diverse sleutelfuncties uitgeoefend, met name in de groep ARCO.
Hij is lid van het directiecomité van Auxipar nv en bestuurder van GIMV nv en Auxipar nv, VEH cvba, Publigas cvba, Aspiravi nv, EPC cvba, Sint-Jozefskredietmaatschappij nv, Livingstones cvba 2.

Sven Janssens

Gedelegeerd bestuurder, Effectieve leider

Sven Janssens is architect van opleiding. Na ervaring  te hebben opgedaan als architect en project manager, legde hij zich vanaf 2003 toe op property management voor Trevi Services NV. In 2006 nam hij bij Leasinvest Real Estate de functie van Head of Property Management op, en sinds 2016 was hij er Chief Operating Officer.

Wim Aurousseau

Bestuurder (vertegenwoordiger van de aandeelhouder AXA)

Wim Aurousseau is licentiaat toegepaste economische wetenschappen (UA) en financieel analist (ICHEC). Hij beschikt over een ruime ervaring in het beheer van onroerend goed en bedrijfsmanagement, met name in de Belgische bank- en verzekeringssector.
Hij bekleedt momenteel de functie van Chief Investment Officer (CIO) bij Axa Belgium.

Koen Dejonckheere

Onafhankelijk bestuurder

Koen Dejonckheere heeft een diploma burgerlijk ingenieur (Gent) en behaalde een MBA (IEFSI-ECHEC, Lille-France).
Hij is CEO van Gimv nv, Noorderman nv, Invest at Value nv en bestuurder van Capman Plc (Finland), TDP nv, AZ Delta vzw (hospital group), Roularta nv/sa, Enternext nv, Belgian Venturing Association vzw/asbl, Biotechfonds Vlaanderen nv/GIMV Arkiv Technology Fund NV/Voka-VEV. Hij is eveneens lid van het directiecomité van het VBO-FEB 2.

Johan Van Overstraeten

Bestuurder (vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten)

Johan Van Overstraeten beschikt over een ruime ervaring in bedrijfsleiding en -management, met name in de vastgoedontwikkelingssector.
Hij is bestuurder van VOP nv, Immovo nv, Sippelberg nv, Rolem Belgium nv, Cocky nv, Stavos Luxembourg nv (groothertogdom Luxemburg), Stichting Administratiekantoor Stavos nv (Nederland), Burgerlijke Maatschap Van Overstraeten, Burgerlijke Maatschap BMVO 2014 en is als vaste vertegenwoordiger van Cocky nv gedelegeerd bestuurder van Home Invest Development.

Suzy Denys

Onafhankelijk bestuurder

Suzy Denys bezit een master in de rechten. Zij startte haar carrière als advocate. Vervolgens maakte zij de overstap naar Redevco, waar zij in de periode van 2005 tot 2016 verschillende functies vervulde (property manager,  head of legal, director legal & transactions, director investments). Sinds 2017 is zij managing director en head of investments van Codabel.

Hélène Bostoen

Onafhankelijk bestuurder

Hélène Bostoen heeft een MBA van Insead en een master handelsingenieur. Zij startte haar carrière in de financiële sector in de VS. Sinds 2005 is zij actief in residentiële vastgoedontwikkeling. Zij is tevens co-Voorzitter van de commissie voor het residentieel vastgoed van de BVS (beroepsvereniging van de vastgoedsector).

Christel Gijsbrechts

Onafhankelijk bestuurder

Christel Gijsbrechts bezit een master in TEW en heeft een jarenlange ervaring in corporate finance. Ze startte haar carrière in de bank- en verzekeringswereld.  Sinds 2013 begeleidt zij ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

 

De Raad van bestuur van Home Invest Belgium bepaalt de strategie van de onderneming en neemt de uiteindelijke beslissingen over investeringen en desinvesteringen.
Hij stelt de halfjaarjaarlijkse – en jaarrekening van Home Invest Belgium op, alsook het Financieel jaarverslag in het vooruitzicht van de Algemene vergadering van aandeelhouders, alsook het halfjaarlijks financieel verslag en de tussentijdse verklaringen.

Hij keurt de fusierapporten goed, beslist over de aanwending van het toegestane kapitaal en roept de Gewone en Buitengewone algemene vergaderingen bijeen. Hij waakt over de nauwkeurigheid, de juistheid en de transparantie van de mededelingen aan de aandeelhouders, de financiële analisten en het publiek in de vorm van prospectussen, jaar- en halfjaarverslagen, tussentijdse en occasionele perscommuniqués en updates van de website www.homeinvestbelgium.be.

Hij delegeert het dagelijks beheer aan het management, dat regelmatig verslag uitbrengt over zijn beheer en aan de Raad een jaarlijkse begroting en kwartaalstaten voorlegt.

Comités

 • Investeringscomité

  Het Investeringscomité bestaat uit volgende personen:

  • Sven Janssens, gedelegeerd bestuurder, effectieve leider;
  • Johan Van Overstraeten, Voorzitter, vertegenwoordiger van de groep Van Overstraeten;
  • Alain Verheulpen, vertegenwoordiger van de groep AXA Belgium;
  • Suzy Denys, onafhankelijk bestuurder;
  • Hélène Bostoen, onafhankelijk bestuurder.

  Het is het orgaan voor het selecteren, analyseren en voorbereiden van investeringsdossiers, terwijl de definitieve goedkeuring aan de Raad van bestuur wordt toevertrouwd.

 • Auditcomité

  Alhoewel Home Invest Belgium voldoet aan twee van de drie uitzonderingsbepalingen van artikel 526 bis §3 van het Wetboek Vennootschappen1 en dus niet verplicht is een dergelijk Comité op te richten, heeft de Raad van bestuur van de Gereglementeerde VastgoedVennootschap toch besloten een Auditcomité op te richten.

  Het is voorgezeten door de heer Eric Spiessens, Onafhankelijk bestuurder, en bestaat uit volgende personen:

  • Wim Aurousseau, bestuurder, vertegenwoordiger AXA Belgium;
  • Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder;
  • Christel Gijsbrechts, onafhankelijk bestuurder.

  Het comité komt minimum vier keer per jaar samen en telkens als het dit nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht.

  Het beschikt voornamelijk over volgende bevoegdheden:

  • Financiële rapportering: opvolging van de integriteit en de juistheid van de becijferde informatie en de relevantie van de toegepaste boekhoudkundige normen;
  • Interne controle en risicobeheer: evaluatie van de interne controlesystemen en het risicobeheer;
  • Intern auditproces: evaluatie van het nut van de creatie van een interne auditfunctie;
  • Extern auditproces: aanbevelingen met betrekking tot de benoeming of herbenoeming van de Commissaris en zijn remuneratievoorwaarden.
 • Benoemings- en remuneratiecomité

  Dit comité bestaat uit volgende personen:

  • Eric Spiessens, onafhankelijk bestuurder;
  • Liévin Van Overstraeten, bestuurder;
  • Suzy Denys, onafhankelijk bestuurder.

  Home Invest Belgium heeft de functies van remuneratie en benoeming willen onderbrengen in hetzelfde comité, conform de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code (editie 2009).

 • Project Comité

  Op 28 juni 2017 heeft Home Invest Belgium haar filiaal Home Invest Development overgenomen, waarvan de teams meer in het bijzonder belast waren met de opvolging van de ontwikkelings- en renovatiewerven van de portefeuille. Om de opvolging van de specifieke risico’s die met deze projecten gepaard gaan te verzekeren, heeft de Raad van Bestuur een projectcomité ingevoerd. De leden zijn:

  • Johan Van Overstraeten
  • Alain Verheulpen
  • Sven Janssens
  • Hélène Bostoen