Home Invest Belgium is een referentiespeler in de sector van voor verhuur bestemd residentieel vastgoed van hoogstaande kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.
“Onze ambitie is erop gericht waardecreatie te maximaliseren en de vennootschap sneller te doen groeien door haar activiteiten toe te spitsen op drie werkterreinen:

 • de aankoop van bestaande gebouwen en projectontwikkelingen;
 • de voortdurende kwaliteitsverbetering van onze bestaande vastgoedportefeuille;
 • de selectieve arbitrage met het oog op de verjonging van de vastgoedportefeuille.
 • Aankopen

  Voorrang aan de kwaliteit van de investeringen en het meerwaardepotentieel

  Home Invest Belgium investeert in kwalitatief hoogwaardig residentieel vastgoed met het doel enerzijds stabiele en recurrente inkomsten te genereren en anderzijds meerwaarden te realiseren bij de verkoop per stuk van de wooneenheden.

  Door vooruit te lopen op de demografische ontwikkelingen en de vraag op de residentiële vastgoedmarkt onderzoekt de vennootschap nauwlettend het segment van woningen voor studenten en jonge professionals. Dit segment komt inderdaad tegemoet aan de behoeften van de jongere generaties die op zoek zijn naar kwalitatief hoogwaardige woningen, die voldoen aan de huidige normen inzake duurzaamheid, bereikbaarheid en woonomgeving.

  Wat de geografische diversificatie betreft, blijven Brussel en de andere Belgische grootsteden de kernmarkten van Home Invest Belgium.

 • Projectontwikkelingen

  Voorrang aan duurzame projecten die meerwaarde genereren en aan innoverende concepten

  Teneinde de groei en verjonging van haar vastgoedportefeuille te bevorderen, schenkt Home Invest Belgium ook bijzondere aandacht aan opportuniteiten tot aankoop van grote projectontwikkelingen voor eigen rekening, zoals de reconversie van kantoorgebouwen naar residentiële gebouwen.

  Home Invest Belgium stelt bijzonder hoge eisen aan haar projecten wat kwaliteit en duurzaamheid betreft. De onderneming ziet nauwlettend toe op de demografische ontwikkelingen en trends op de woonmarkt, zoals de schaalverkleining van woningen, de opkomst van gedeelde ruimten, de vraag naar diensten in de gebouwen en milieuoverwegingen. Zodoende ontwikkelt de vennootschap nieuwe woonconcepten die meer diepgang geven aan het begrip “stadsleven”.

 • Gemeenschappelijke criteria voor aankopen en projectontwikkelingen

  Zowel de aankopen van gebouwen als van projectontwikkelingen zijn onderworpen aan de volgende investeringscriteria:

  • een onmiddellijk of na renovatie gerealiseerd nettorendement dat in de lijn ligt van de rentabiliteitsdoelstellingen van de GVV, gekoppeld aan een meerwaardepotentieel bij wederverkoop van het gebouw;
  • de minimale omvang van € 3 miljoen voor een gebouw (onmiddellijke of na renovatie gerealiseerde investeringswaarde) en van € 5 miljoen voor een vastgoedportefeuille;
  • de liquiditeit, zowel wat de lokale huurmarkt betreft, als voor de mogelijkheden qua wederverkoop achteraf in zijn geheel of per afzonderlijke wooneenheid;
  • de ligging, die in principe strikt beperkt blijft tot België; er wordt voorrang gegeven aan steden met meer dan 50.000 inwoners die in een gezonde economische situatie verkeren, die zich kenmerken door een gunstige demografische ontwikkeling en die een aanzienlijk groeipotentieel van de vastgoedwaarden bieden;
  • de intrinsieke technische en commerciële kwaliteit (geen structureel leegstandsrisico);
  • de energieprestaties van de betrokken gebouwen;
  • de architecturale kwaliteit en duurzaamheid qua bouwontwerp en -materialen.
 • Administratief, commercieel en technisch beheer

  Optimalisatie van huurderbeheer en bezettingsgraad, en verjonging van de vastgoedportefeuille

  Home Invest Belgium beheert per eind december 2019 een zeer groot aantal huurovereenkomsten: ruim 2 400. De vennootschap streeft ernaar schaalvoordelen te verwezenlijken en wil, door haar huurders kwalitatief hoogstaande diensten te verlenen, het verschil maken met de talloze particuliere vastgoedinvesteerders die actief zijn op de woonmarkt. Het succes van de vennootschap staat of valt met de kwaliteit van de dienstverlening op administratief, technisch en commercieel vlak: zowel de huurders als de aandeelhouders hebben daar baat bij.

  Home Invest Belgium stelt alles in het werk om haar bestaande vastgoedvermogen voortdurend op te waarderen. Met dat doel voor ogen engageert de Vennootschap zich ook in omvangrijke renovatieprojecten van de gebouwen in haar vastgoedportefeuille. De renovatiebehoeften worden aangemerkt door de prestaties van elk gebouw nauwgezet in kaart te brengen. De renovatieprogramma’s worden uitgewerkt in nauw overleg tussen de commerciële en technische teams.

 • Verkopen

  Selectieve arbitrage door de gebouwen in portefeuille per afzonderlijke wooneenheid te verkopen

  Jaarlijks worden alle gebouwen in de portefeuille onderworpen aan een zorgvuldige screening, die gepaard gaat met een grondig onderzoek van de lokale vastgoedomgeving. Op basis daarvan wordt, in het kader van de voorbereiding van het jaarbudget, een selectie van gebouwen gemaakt die voor arbitrage in aanmerking komen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur.

  Deze selectieve arbitrage van voor verkoop bestemde gebouwen levert een regelmatige, stabiele en wezenlijke bijdrage aan de toename van de investeringsopbrengsten dankzij de aanzienlijke meerwaarden die daarbij worden gerealiseerd in het belang van de aandeelhouders.

  De Raad van Bestuur heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2012 een jaarlijks verkoopvolume te bereiken van minimaal 4% van de portefeuille gebouwen in exploitatie.